Gaisma zem plakaniem jumtiem

Arhitektūrā pastāvīgi tiek meklētas optimālas formas un piedāvāti jauni un interesanti ēku dizaini. Vienģimeņu mājas ar plakaniem jumtiem mūsdienās jau it bieži redzamas ainavā, kurā kādreiz dominēja slīpi jumti. To sekmē arī mūsdienīgās tehnoloģijas, kas ļauj veidot ūdensdrošus un termoizolētus plakanos jumtus. Bez tam šos jumtus iespējams izmantot kā terasi, brīvdabas atpūtas vietu vai pat nelielu dārzu. Ir tikai viens jautājums – kā iegūt pietiekami daudz dabiskā apgaismojuma interjeriem, kas atrodas zem šiem jumtiem? Atbilde ir bezgala vienkārša – ar FAKRO virsgaismas logiem plakaniem jumtiem.

Inovatīvie FAKRO produkti, kā, pie­mē­ram, F un C modeļu virs­gais­­mas ap­vieno sevī augstu fun­k­cio­nalitāti un lielis­kus termo­izo­lācijas rādītājus. Tie ļauj ieplūst gaismai un vēdināt telpas, kas atrodas zem plakanajiem jum­tiem. Tagad jeb­kura šāda telpa var būt silta un dienas gais­­mas pielieta. Logiem ir speciāli vei­do­tas vērtnes un profili, pateicoties kuriem to stiklojuma platība ir līdz 16% lielāka nekā citu ražo­tāju piedāvātajiem logiem. Uz­stā­­dot FAKRO logus, mēs vien­kārši iegūs­tam vairāk dabiskā apgaismojuma telpā.

Virsgaismu dizaineri ir ņēmuši vē­rā arī citu būtisku aspektu, proti, energo­efektivitāti.

Piemēram, F modeļa logam ar četru stiklu pasīvo DU8 stikla paketi loga siltuma caurlaidības koefi­cients saskaņā ar EN 14351-1 ir U=0.64 W/m2K, kas padara to piemērotu izmantošanai ener­go­­efektīvās un pasīvās ēkās. Šādu risinājumu izmantošana ļauj aukstās dienās taupīt ap­ku­rei nepie­cie­šamo enerģiju.

Nāka­mais būtiskais jautājums ir par to, kā lietot logus, kas iebūvēti jumtā, ja bieži vien tieša piekļuve tiem ir apgrū­tināta. FAKRO jumta logi ir izstrādāti tā, ka katrs lietotājs var atrast kaut ko savām pras­ībām atbilstošu. Pastāv iespē­­ja izvē­lēties neveramu lo­gu, ar ku­ra palīdzību tiek nodro­šināts tikai pa­pil­dus apgaismo­jums, kā arī izman­tot manuāli (izman­to­jot apkal­pes stieni) vai elektriski veramu logu. Šim variantam ir iebūvēts sensors, kas auto­mā­tiski aktivizē loga aizvēršanās funkciju brīdī, kad sākas lie­tus. Bez tam D_F DU6 virs­gaismas lieliski slāpē lietus radīto troksni.

FAKRO piedāvā plašu virsgaismu stan­darta izmēru klāstu, lai no­dro­­šinātu jeb­ku­ras prasības. F mo­deļa logus ar ino­vatīvo stikla pa­keti iespējams izgatavot jeb­kādā izmērā robežās starp 60x60 un 120x120 cm. Tas dod iespēju viegli nomainīt esošos nestan­darta izmēra logus, kuri vairs neat­bilst mūsdienu prasībām.

FAKRO virsgaismu uzbūve ļauj tos aprīkot gan ar iekšējiem, gan ārējiem loga piederumiem.

FAKRO virsgaismas atbilst visām prasībām, kuras tām var izvirzīt lietotāji, kas būvē ēkas ar pla­ka­niem jumtiem. Daudz dabiskā apgaismojuma, energo­efek­ti­vi­tā­­te, ērtā lietošana un ūdens ne­caur­­laidība, ko tās nodrošina, liecina, ka visai drīz ēkas ar plakaniem jumtiem var mainīt ainavu ap mums.