Personas datu aizsardzības politika

Saskaņā ar šo personas datu aizsardzības politiku mēs sniedzam informāciju par uzkrāto personas datu veidu, to izmantošanas nolūku un veidu, kā arī informējam, kas mēs esam un kādas ir jūsu tiesības. Šī dokumenta mērķis ir sniegt informāciju, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 13.1 un 2.sadaļā, turpmāk tekstā – GDPR. Šī regula tiek piemērota no 2018.gada 25.maija un atceļ Direktīvu 95/46 / EK (Vispārējā datu aizsardzības regula).

Tālāk sniegtā informācija ir ļoti svarīga, tādēļ izlasiet to uzmanīgi!

Kas ir Jūsu personas datu administrators?

Administrators, t.i., persona, kas lemj par jūsu personas datu izmantošanu, ir SIA „Kronmat Baltic”, reģ.nr. LV40103233321, juridiskā adrese: A.Dombrovska iela 75/2- 26, Rīga, LV-1015 (turpmāk tekstā – mēs).

Jūs varat ar mums sazināties:

 • nosūtot vēstuli, kas adresēta: SIA ”Kronmat Baltic”, Ulbrokas iela 42G, Rīga, LV-1021,
 • nosūtot elektroniskā pasta ziņojumu uz e-pasta adresi info@kronmat.lv

Detalizētu informāciju pa savu datu izmantošanu un aizsardzību, jūsu tiesībām un datu izmantošanas nosacījumiem varat atrast interneta vietnē www.fakro.lv

Kāds ir datu izmantošanas mērķis un pamatojums?

Mēs izmantojam personas datus, kas iegūti, noslēdzot līgumu vai cita veida vienošanos, tās darbības laikā sekojošiem mērķiem:

1) mērķiem, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (juridiskais pamatojums: GDPR 6.panta 1 a) punkts), piemēram:

 • jaunumu izsūtīšanai,
 • lai nodrošinātu informāciju par produktiem, pakalpojumiem un paredzētajām reklāmas vai pārdošanas kampaņām,
 • mūsu organizētajiem pasākumiem un akcijām, izmantojot pastu, elektronisko pastu, tālruni vai teksta ziņojumus,

2) savstarpējā līguma noslēgšanai un izpildei (juridiskais pamatojums: GDPR 6.panta 1 b) punkts), piemēram:

 • kā daļa no pirkšanas/pārdošanas darījuma, tai skaitā darījumu veikšanai interneta veikalā,
 • pretenziju izskatīšanai,
 • garantijas pakalpojumu nodrošināšanai,
 • cenu piedāvājumu veidošanai,
 • pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai,
 • jūsu jautājumu un pieprasījumu apstrādei, kas adresēti mums saistībā ar līguma izpildi,

3) administratora pienākumu izpildei atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (juridiskais pamatojums: GDPR 6.panta 1 c) punkts), piemēram, datu izsniegšana pēc tiesas vai policijas pieprasījuma,

4) mūsu likumīgo interešu realizācijai (juridiskais pamatojums: GDPR 6.panta 1 f) punkts), piemēram:

 • maksājumu pakalpojumu sniegšanai,
 • ar līguma izpildi saistīto jautājumu un pieprasījumu apstrādei,
 • parādu piedziņai: tiesu, šķīrējtiesas un starpniecības procesu veikšanai,
 • datu arhivēšanai un uzglabāšanai saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem,
 • ļaunprātīgu darbību noteikšanai un novēršanai,
 • maksātspējas un maksājumu ticamības pārbaudei.

Vai personas datu sniegšana ir nepieciešama?

Personas datu sniegšana ir absolūti brīvprātīga. Mēs no jums prasām datus, kas nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei katrā tās posmā. Diemžēl, ja nesniegsiet mums nepieciešamos datus, mēs nevarēsim noslēgt ar jums līgumu un uzsākt sadarbību.

Ja, piemēram, ja nodokļu likumdošana liek iesniegt citus nepieciešamos datus, mūsu sadarbības veidošanai un uzturēšanai datu iesniegšana ir nepieciešama. Personas datu sniegšana tiešā mārketinga mērķiem ir brīvprātīga un neietekmē līguma noslēgšanu un izpildi.

Kam mēs varam nodot jūsu datus?

Uzņēmums var sniegt jūsu personīgos datus:

1)      uzņēmuma darbiniekiem un partneriem, kam šī informācija nepieciešama mūsu saistību izpildes nodrošināšanai,

2)      personām, kas mūsu vārdā veic datu apstrādi, piedaloties mūsu veikto aktivitāšu izpildē:

 • aģentiem, reklāmas aģentūrām un citām personām, kas piedalās preču vai pakalpojumu pārdošanā vai mārketinga akciju organizēšanā,
 • mūsu IKT sistēmu uzturētājiem un programmatūras nodrošinātājiem,
 • apakšuzņēmējiem, kas veic darbības mūsu savstarpējā līguma izpildei, piemēram, nodrošinot korespondences apstrādi un sniedzot klientu apkalpošanas pakalpojumus,
 • organizācijām, kas sniedz mums konsultatīvos, juridiskos, audita, nodokļu vai grāmatvedības pakalpojumus.

3)      citiem datu administratoriem, kas veic datu apstrādi savā vārdā:

 • aģentiem, reklāmas aģentūrām un citām personām, kas piedalās preču vai pakalpojumu pārdošanā, mārketinga akciju organizēšanā vai klientu apkalpošanā – atlīdzības aprēķināšanai par veiktajiem darbiem,
 • piegādes un pasta pakalpojumu sniedzējiem,
 • parādu piedzinējiem – ja jūs savlaicīgi neapmaksājat mūsu izsniegtos rēķinus,
 • finanšu pakalpojumu sniedzējiem (bankām un finanšu institūcijām), kas iesaistīti savstarpējo norēķinu veikšanā,
 • organizācijām, ar kurām sadarbojamies grāmatvedības, nodokļu un juridisko jautājumu risināšanā – tādā apjomā, kādā tas nepieciešams viņu pienākumu veikšanai.

4)      valsts institūcijām, piemēram, tiesai, prokuratūrai vai nodokļu inspekcijai.

Vai jūsu dati atradīsies ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ)?

Mēs neplānojam pārsūtīt jūsu datus ārpus EEZ.

Vai jūsu dati atradīsies ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ)?

Mēs neplānojam pārsūtīt jūsu datus ārpus EEZ.

Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu datus?

Ja mēs jūsu datus izmantojam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, mēs tos izmantosim līdz brīdim, kad jūs atsauksiet savu piekrišanu un atteiksieties no mērķiem, kuriem tie tika izmantoti.

Darījumos, kas saistīti ar līgumu izpildi, līguma izpildes laikā un laikā, kurā iespējams pieteikt pretenzijas un prasīt kompensācijas, kas saistītas ar līguma izpildi, taču ne ilgāk kā 3,5 gadus no darījuma veikšanas brīža vai līdz tā spēkā esamības beigu brīdim.

Lai ievērotu spēkā esošo likumdošanu, jūsu personas dati tiks uzglabāti atbilstoši likumdošanā, piemēram, nodokļu likumdošanā, noteiktajiem termiņiem. Mēs jūsu personas datus uzglabāsim tik ilgi, cik mūs var ietekmēt juridiskas sankcijas sakarā ar saistību izpildi, piemēram, saņemot naudas sodus no valsts institūcijām.

Kas ir automātiskā lēmumu pieņemšana?

Mēs varam izmantot jūsu datus profila izveidei, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Taču lēmumi netiks pieņemti automātiski un juridiski neietekmēs jūs vai esošo situāciju. Personas datu profilēšana sastāv no jūsu datu apstrādes (automatizētā veidā), lai izvērtētu konkrētu informāciju par jums, analizējot un prognozējot jūsu personīgās vēlmes un intereses.

Kādas ir jūsu tiesības?

1. Jums ir sekojošas tiesības attiecībā uz mūsu veikto jūsu datu apstrādi:

 • tiesības piekļūt saviem datiem, tai skaitā informācijai par tiem, un iegūt savu personas datu kopiju,
 • tiesības labot savus personas datus, ja tie ir nepareizi, un tiesības papildināt nepilnīgos datus,
 • tiesības dzēst savus personas datus,
 • tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi,
 • tiesības pārsūtīt savus personas datus,
 • personas datu nelegālas apstrādes gadījumā vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-15),
 • atsaukt jebkuru piekrišanu jebkurā laikā, nepaskaidrojot iemeslu un neietekmējot datu apstrādi, kas veikta uz vienošanās pamata pirms tās pārtraukšanas,
 • tiesības iebilst pret:
  • mūsu veikto personas datu apstrādi mārketinga mērķiem, tai skaitā tā saukto profilēšanu (t.sk. iebilst pret informācijas izsūtīšanu par mūsu akcijām, piedāvājumiem, produktiem, pakalpojumiem un pasākumiem), un pēc šādu iebildumu saņemšanas mēs nedrīkstēsim izmantot jūsu datus šiem mērķiem;
  • mūsu veikto personas datu apstrādi mērķiem, kas izriet no mūsu leģitīmajām interesēm saskaņā ar jūsu konkrēto situāciju.

2. Jūs varat pārliecināties par savām tiesībām, kas minētas šā dokumenta 1.punktā, iesniedzot atbilstošu informācijas pieprasījumu.

3. Jūs varat izmantot šā dokumenta 1.punktā minētās tiesības, sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, kura kontaktinformācija norādīta šajā dokumentā.

4. Mums ir pienākums jūs informēt par darbībām, ko veicam atbilstoši pieprasījumiem saskaņā ar 1.punktā minētajām tiesībām mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja nepieciešams, šis termiņš var tikt pagarināts par vēl diviem mēnešiem, ja tas nepieciešams pieprasījumu sarežģītības vai daudzuma dēļ. Jebkurā gadījumā, saņemot jūsu pieprasījumu, mums jūs jāinformē par termiņa pagarinājumu un tā iemesliem.

5. Ja mēs neveicam darbības atbilstoši jūsu pieprasījumam atbilstoši punktā 1 minētajiem noteikumiem, mēs jūs nekavējoties informēsim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, par iemesliem, kādēļ mēs neveicam nekādas darbības, un jūsu iespējām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai savu juridisko tiesību aizsardzībai.

6. Ja mums radīsies šaubas par jūsu identitāti saistībā ar iesniegtajiem datu pieprasījumiem, mums ir tiesības vaicāt papildinformāciju, kas ļautu mums iegūt identitātes apstiprinājumu.

7. Mēs jums sniegsim 4.–6. punktā minēto informāciju rakstveidā, atbilstoši Jūsu izvēlētajam informācijas saņemšanas veidam:

 • Ierakstītā vēstulē uz jūsu norādīto pasta adresi,
 • Elektroniskā veidā uz norādīto e-pasta adresi, izņemot:
  • Ja jūs nosūtat mums elektronisku informācijas pieprasījumu un neesat pieprasījis tās saņemšanu citā veidā, mēs nosūtīsim informāciju un e-pasta adresi, no kuras saņemsim pieprasījumu,
  • Ja jūs informāciju pieprasāt mutiski un mēs pārliecināmies par jūsu identitāti citā veidā – mēs jums sniegsim informāciju mutiski.

8. Jebkura komunikācija un veiktās darbības 1.punktā minēto pieprasījumu izpildei ir bezmaksas. Taču, ja jūsu pieprasījumi ir nepamatoti vai nesamērīgi, piemēram, regulāri un pastāvīgi, mēs paturam tiesības:

 • iekasēt maksu, tai skaitā administratīvos izdevumus par informācijas sagatavošanu, komunikāciju vai veiktajām darbībām pēc jūsu pieprasījuma, vai
 • atteikties veikt darbības pēc jūsu pieprasījuma.

9. Katrs jūsu datu saņēmējs tiks informēts par jūsu prasībām mainīt, papildināt, dzēst vai ierobežot jūsu datu apstrādi, ko mēs veiksim atbilstoši jūsu pieprasījumam. Mēs šādu informāciju nenodrošināsim vienīgi tajos gadījumos, kad tas nebūs iespējams (piemēram, uzņēmuma likvidācijas gadījumā) vai arī gadījumos, kad tam nepieciešams ieguldīt pārāk daudz pūļu (dati uzkrāti sen un nav iespējams sazināties ar to iesniedzēju).

10. Pēc Jūsu pieprasījuma mēs jūs informēsim par personām, kam esam sniegušas informāciju par jūsu datu izmaiņām, kā arī personām, kuras neesam spējuši informēt.